Medlemsmeny



 • Referat fra styremøte i Josefinekoret 01.09.2020 kl 1600-1800.

  Til stede: Kjersti Engebrigtsen, Kirsten Wiingaard Grønn, Sissel Ledang, Elisabeth Lorange Fürst,
  Anne Iversen og Arild Kjerschow (referent)

  • Innkalling og dagsorden
  Innkallingen ble godkjent. Når det gjelder dagsorden ble et eventueltpunkt tilføydd.

  • Referat fra styremøte 11.05.
  Referatet er godkjent ved skriftlig behandling i tråd med vedtatt rutine, og er lagt ut på korets hjemmeside. Arild har foreløpig ikke fulgt opp punktet om utarbeiding ev revidert kontrakt med Kirsten.

  • Brev fra Tone Vandvik og Katja Bø, vedlagt.
  Tone og Katja har skrevet til styret og bl.a. gitt uttrykk for at de har savnet tilstrekkelig informasjon om oppstart av koret etter ferien og planene fremover på bakgrunn av koronasituasjonen. Styret kom til at det var riktig å besvare brevene. Kjersti lager utkast til et brev til hver av de to som gjennomgås og kommenteres av de øvrige styremedlemmene før de blir sendt.

  • Konserten.
  Det er foreløpig avsatt tid til utsatt generalprøve og konsert 31.10. og 01.11 i Sagene kirke. Styret diskuterte om det var realistisk å gjennomføre konsert i høst og om de ovennevnte datoene passet. Styret kom til at det antagelig var realistisk å gjennomføre generalprøve og konsert og at datoene burde fastholdes. Stemmekontaktene fikk imidlertid i oppgave å avklare raskt hvilke medlemmer som var innstilt på å delta og om datoene passet, samt om også helgen 7.-8. november ville passe.

  Styreleder og Anne I skal ha møte med kirken tirsdag 8. september.

  • Økonomien.
  Sissel la fram budsjett for høsten 2020.

  Konsertbudsjettet var basert på salg av 200 billetter hvor av 33 kormedlemmer ville selge tilsammen 100 billetter (3 billetter til 200 kroner per billett), og at det ville komme ytterligere 80 tilhørere til 250 kroner billetten. Av hensyn til kapasiteten i Sagene kirke under koronaen må tilhørertallet justeres ned til totalt 150 personer. For å styrke inntektssiden vedtok styret at også billetter som selges via medlemmene skal koste 250 kroner. Korets billettsalg gir økt inntekt på kr 4950, mens 50 billetter solgt ved døren gir redusert inntekt på kr 7500. Korets bankbeholdning (saldoen) var i budsjettet som ble fremlagt i styremøtet beregnet å bli redusert fra kr 73 805 01.01 2020 til kr 49 019 31.12.2020. Det sistnevnte tallet må reduseres fra kr 49 019 til kr 46 469, en differanse på kr 2550.

  • Eventuelt.
  Anne I. gir Anne T. beskjed om at Greet Johnsen og Margareta Holmstrøm har sluttet i koret og at de skal strykes av medlemslisten.

  Sunniva, Tone og Knut har permisjon i høst.

  Under årsmøtet, sak 9, ble det bestemt at det skulle settes ned en gruppe til å vurdere tiltak for å bedre rekrutteringen til koret. Saken ble utsatt.



  REFERAT FRA ÅRSMØTE I JOSEFINEKORET FOR 2019

  MØTET HOLDES PÅ ZOOM DEN 25.05.20 KL. 18.00.

  Terje Osmundsen har innkalt til møtet på ZOOM og orientert om fremgangsmåte.

  14 DELTAKERE
  MØTELEDER KJERSTI KRAMM ENGEBRIGTSEN
  REFERENT AXEL ØDEGAARD

  SAK 1: KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
  • Møteleder og referent godkjennes
  • Innkallingen godkjennes. Kjersti Kramm Engebrigtsen kommenterer på at deltakerantallet i møtet er under halvparten av medlemmene.

  SAK 2.: ÅRSBERETNING FOR 2019.
  • Kjersti Kramm Engebrigtsen leser årsberetningen som er sendt ut med
   innkallingen. Årsberetningen godkjennes.

  SAK 3: ÅRSREGNSKAP FOR 2019.
  • Kasserer Sissel Ledang gjennomgår og forklarer de enkelte postene i regnskapet som er sendt ut med innkallingen.
  • Sissel Ledang leser revisjonsberetningen fra Sunniva Jakhelln, som har gjennomgått regnskapet og finner det i orden.
  • Ingen spørsmål eller kommentarer.
  • Regnskapet godkjennes.

  SAK 4: REDEGJØRELSE OM BUDSJETT OG KONSERT.
  • Kasserer Sissel Ledang gjennomgår forslag til budsjett for 2020, som ble sendt ut med innkallingen. Dette ble gjennomgått i styret i januar. Konserten som ble planlagt i Sagene kirke ville bidratt til økte planlagte kostnader som vil medføre reduksjon i kassabeholdningen. Etter spørsmål kommenteres det på at konserten ble avlyst til planlagt dato, men i realiteten utsatt på ubestemt tid. Når konserten kan gjennomføres er avhengig av utviklingen til korona epidemien og regjeringens retningslinjer. Kasserer får ros for ryddig oppstilling og gjennomgang av regnskap og budsjett.
  • Kontingent. Uendret

  SAK 5: FAGGRUPPER.
  Sissel Ledang redegjør for faggruppe som har fått mandat fra styret til å vurdere ulike korfaglige aspekter som repertoar, samarbeid med andre kor, korfaglig seminar. Gruppen har bestått av Sissel Ledang, Peder Chr. Kjerschow og Tone Vetlesen. Det har vært ett møte høsten 2019 der korfestivalen i Trondheim ble foreslått. Det er ønsket ytterligere ett medlem til gruppen.

  SAK 6. OPPSUMMERING.
  Anne Tillier har i epost før Årsmøte bedt om to tilføyelser til Årsberetningen. 1. Arild Kjerschows arbeid med Sangfestivalen som skulle ha vært holdt i Trondheim i juni blir nevnt. 2. Under øvrige tillitsvalgte skal nevnes IKT/Pr- ansvarlig: Anne Tillier ved Sverre Palmstrøm.

  SAK 7: VALG. Valgkomiteen ved Randi Børresen gjennomgår innstilling fra komiteen, denne er vedlagt innkallingen. Alle tar gjenvalg. Elisabeth Fürst foreslått stemmekontakt for sopraner. Alle valgt slik valgkomiteen foreslår.

  SAK 8: VIDERE PLAN FOR KORET I 2020.
  Øvelse 26 mai i grupper planlagt hos Ragnar og Anne. Øvelse 2. Juni planlagt i Skøyen kirke. Innvendinger mot dette pga akustikk og økonomi. Usikkert hvor mange som kommer. Kjersti Kramm Engebrigtsen vil sjekke deltakelse og evt. komme med alternative forslag. Spørre Liv Simonsen blir nevnt. Avslutning 9. Juni er foreslått i Frognerparken ved Monolitten . Terje Osmundsen foreslår hagen ved Smestad gård. Han vil undersøke med styret for borettslaget og melde ut. Plan for høsten kan først legges etter 15. Juni når korona restriksjoner blir klare.

  SAK 9: REKRUTTERING.
  Terje Osmundsen redegjør for viktige momenter i rekrutteringsarbeid og ønsker spørsmål og eventuelle kommentarer. Momentliste som følger, (og senere utsendt på mail):

  • Har koret en klar /tydelig profil?
  • Har koret et attraktivt tilbud og en god kultur for alle aktuelle ”grupper”?
  • Har koret en forankret ambisjon og strategi mht rekruttering?
  • Er koret kjent utenfor egne rekker?
  • Har koret en fast utsendelse av e-post invitasjon i forbindelse med konserter etc.?
  • Har koret en oppdatert og interessevekkende hjemmeside?
  • Har koret en levende side på Facebook, evt. andre sosiale medier?
  • Har koret tatt initiativ til å bli synlig i lokalavis, via Google søkemotor e. l?

  Sissel Ledang kommenterer at det er viktig med strategisk og helhetlig jobbing, og at Korforbundet kan være en ressurs i denne sammenheng. Styret vil ta initiativ til arbeidsgruppe som kan drøfte saken og foreslå tiltak.

  Styreleder Kjersti Kramm Engebrigtsen roser til slutt styret for effektiv jobbing, et godt styre å lede.

  Referat fra styremøte i Josefinekoret 11.05.2020

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen

  Tid: fra kl. 16.00 til kl. 18.00

  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebretsen, Kristine Ramm, Sissel Ledang, Anne Iversen, Referent: Sissel Ledang

  Sak 1 Innkalling og dagsorden ble godkjent

  Sak 2 Referat fra styremøte 17.04.2020 ble godkjent. Det ble minnet på at referatet sendes også varamedlemmene.

  Sak 3 Tilsagn om tildeling på kr 17 000

  Korforbundet har gitt tilsagn om kr 17 000 til korets Haydn Maria Zeller Messe- konsert. Denne har vi ikke kunnet holde foreløpig pga fare for koronasmitte. I vedtak i sak 5 i forrige styremøte heter det at : «Det ble bestemt at pengene (koret får tildelt) skal gis til de profesjonelle utøverne og deles likt mellom de profesjonelle utøverne ( 9 kunstnere)»

  Koret har ikke fått pengene utbetalt. Nå tar vi sikte på å utsette konserten, forhåpentligvis til tidlig på høsten. Kjersti informerer Korforbundet om dette og ber om deres råd når det det gjelder utbetaling nå eller vente til vi har en konkret dato for konserten.

  Sak 4 Årsmøtet 25.05.2020

  Forslag til saksliste ble diskutert og rekkefølgen noe endret. Kjersti endrer, tar inn kommentarer og sender ut til medlemmene. Revisjonsrapporten sendes også ut.

  Sak 5 Korets virksomhet våren 2020

  Tirsdag 12.05. Øvelse hos Liv Simonsen. Det er sendt ut egen informasjon om dette.
  Tirsdag 19.05. For øvelse kontakter Kjersti Skøyen kirke på nytt, der er det plass til hele koret og med den påkrevde avstand på 1 meter. Leien koster kr 2000 pr gang til rengjøring.
  Tirsdag 26.05. Mulighet for at det vil være aktuelt med Skøyen kirke , alternativt hos Anne Iversen. Sjekkes
  Tirsdag 02.06 Wenche Øyen vil bli spurt om hun har mulighet for å huse koret til øvelse . Alternativt Skøyen kirke.

  Tirsdag 09.06 Våravslutning, holdes utendørs i Frognerparken kl 18, antagelig rett på baksiden av monolitten (konkret sted avtales nærmere). Alle tar med mat og drikke. Informasjon sendes ut til medlemmene. VÆRFORBEHOLD
  Sak 6 Tiden fremover . Hvordan og når starter vi opp igjen etter ferien ?
  Styret holder et lite møte 16.06 kl 16 med tema hvor og hvordan vi starter opp igjen

  Sak 7 Eventuelt.
  Kontrakt med Kirsten. Arild har kontaktet Korforbundet og fått et eksempel på avtale/kontrakt med dirigent. Den er litt lang og omfattende, den er nettopp sendt styremedlemmene til gjennomlesning

  Referat fra ekstraordinært styremøte i Josefinekoret 17.4.2020

  Sted: Baker Hansens lokaler Adamstuen
  Tid: fra kl. 14.30 til 1630
  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti K Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Kirsten Wiingaard Grønn (deler av møtet)
  Forfall: Greet Johnsen
  Referent: Anne Iversen

  Sak 1: Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2: Referat fra styremøte i Josefinekoret 13.03.20 samt e-post fra styreleder til Kirsten og Natasjaz om avlønning frem til 20.04 ble godkjent
  Sak 3: Økonomi og korets fremtid

  • Øving i koret etter åpningen av Fagerborg skole

  Økonomipunktet ble drøftet i sammenheng med forslag til hvordan vi kan holde korets aktivitet i gang med alternative opplegg resten av året. Koret må følge myndighetenes retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til koronaviruset. Myndighetene anbefaler at det ikke bør være mer enn 5 personer samlet i en gruppe. Det må være 2 meters avstand fra hverandre. Når Fagerborg skole åpner opp igjen, foreslår vi at koret oppretter 5-person grupper. Lokalene på Fagerborg er så store at vi kan ha 3 til 4 grupper samtidig. Hver øvelse begrenses til halve kortiden slik at to økter kan gjennomføres hver tirsdag. Når øvelsen er over, må gruppen som er ferdig med å øve gå hjem. På denne måten kan vi f.eks. ha alt/ sopran en tirsdag og neste tirsdag bass/tenor. Dirigenten og repetitøren får betaling som for vanlige korøvelser. Vi fortsetter å øve på Haydn Missa Cellensis og Faures Cantique og fyller på med noe nytt f.eks. de 7 kjente perlene som ble foreslått til landsfestivalen i Trondheim. Vi regner ikke med at åpningen av Fagerborg skole skjer før etter sommerferien

  • Øving i koret før åpningen av Fagerborg skole

  For å holde aktiviteten i koret i gang frem til sommeren, foreslås det at vi begynner med hjemmeøvelser hos de som har plass og piano. Vi øver med inntil fem personer i en gruppe og øver på Haydn Missa Cellensis og Faure Cantique eventuelt noe annet. Styret anbefaler at øvelsene ikke holdes på Nesodden fordi det er frarådet å bruke offentlig transport hvis det kan unngås. Følgende datoer ble foreslått som øvelsesdatoer: tirsdager fra 28.4 til og med tirsdag 9.6. Dirigenten står fritt til å sette sammen gruppene f.eks. blande stemmegruppene og også vurdere hvordan øvelsene skal gjennomføres. Kirsten får betaling, når gruppene starter opp, som for vanlige korøvelser. Siden det er 5 personer i en gruppe synes styret at det ikke er naturlig at Natasja deltar.

  Kormedlemmene tilskrives. Det er frivillig om den enkelte i koret vil delta 5-person grupper.

  Sak 4: Josefinekorets årsmøte for 20191utsettes. Det undersøkes hvilke elektroniske plattformer som eventuelt kan brukes for å få gjennomført årsmøtet.
  Sak 5: Korets søknad om midler til konserten 22 mars fra korforbundet
  Svar på søknaden kommer 22.4. 20. Det ble bestemt at pengene koret får tildelt, skal gis til de profesjonelle utøverne og deles likt mellom de profesjonelle utøverne (9 kunstnere)

  Sak 6: Styrets førstkommende møte holdes 12 mai kl. 16.00

  Sak 7: Eventuelt
  • Kontrakten mellom Josefinekoret og Kirsten Wiingaard Grønn. Arild utarbeider utkast til ny kontrakt basert på utbetaling i 10 måneder og ikke 12 som i dag. Endringen skal selvfølgelig ikke påvirke honoraret. Behovet for ny kontrakt skyldes bl.a. at kontrakten bør være tydelig på at det ikke er tale om et tilsettingsforhold, men kontrakt med en selvstendig næringsdrivende.

  • Kristine Ramm bes møte i styremøtene fremover for Greet Johnsen. Kristine er valgt som Greets vara.


  Referat fra styremøte i Josefinekoret 28.01.2020

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen

  Tid: fra kl. 16.00 til kl 18.00

  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti K Engebretsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten Wingaard Grønn (deler av møte)

  Referent: Greet Johnsen

  Sak 1: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

  Sak 2: Referatet fra styremøte 26.11.2019 ble godkjent etter at setningen «Liv Simonsen har i samråd med Arild sjekket alternative overnattingsmuligheter og funnet frem til et vandrehjem som ligger litt utenfor sentrum» blir strøket.

  Sak 3: Regnskap for 2019 ble godkjent. Resultatet viser en beholdning på kr 73 805, kr 15 009 mindre enn forrige år. Der var 37 betalende medlemmer ( Ingeborg deler av året)

  Sak 4: Budsjett for 2020. Innværende året er det 38 betalende medlemmer. Resultat for budsjett 2020 er et overskudd på kr. 34.155 hvilket er kr. 39 650 mindre enn i 2019. Vi diskuterte forskjellige løsninger for neste års program den i forhold til økonomiske situasjonen. Kjersti tar kontakt med korforbundet for å finne ut hvilke muligheter de kjenner til (vennskapskor oa?). Den økonomiske situasjon skal tas opp igjen på møte 31.03.2020 og bør følges opp kontinuerlig.

  Sak 5: Seminaret 29.02- 1.03. 2020. Vi møtes i Fagerborg menighetshus (Rosenborg gt. 3) lørdag kl. kl 10.00 - kl. 17.00. Husk å ta med matpakke.

  Vi møtes til fest hos Liv i Tuengen alle 5 kl. 18.00. Vi trenger flere enn Sissel til og være med på festkomite. Hver og en tar med seg drikke. Kjersti baker en kake.

  Søndag møtes vi kl. 10.00 og avslutter kl. 14.00

  For seminaret og festen betales det: kr. 250 for leie av lokalet og kr. 300 for maten. Dette må alle betale innen 15. mars. Dette legges fram til medlemmer etter vi har lagt fram utgifter til deltagelse i Trondheim. Leie av lokalet er kr 8000.

  Sak 6: Landsfestivalen i Trondheim. Vi gjennomgikk alle punktene som Arild hadde sendt oss via email. Sissel betaler for korets deltagere den 15.02.2020. Beløpet er sammensatt av følgende poster:
  Festivalkontingent kr 500 og festivalpass kr. 990 eller kr. 690 avhengig av om man skal delta på sangerfesten eller ikke. Arild sender ut en email til deltagerne med frist 08.02.2020 for ovennevnte beløp til kontonummer: 92353118880.

  Vi oppfordrer medlemmene til å delta på sangerfesten torsdag den 4.06.2020. Dette koster kr. 300.

  Denne helgen skal vi delta på sang i katedralen, verdslig konsert, åpningskonsert og utendørskonsert.

  Arrangementet Bakklandet og kjente perler er frivillige.

  Sak 7: Referat fra Kjerstis møte i Sagene kirke. Kjersti hadde et møte med Audhild Årøen. Vi kan ta brannvakten på lørdag selv, Arild og Kjersti skal få instrukser. Notestativer må medbringes. Belysning i kirken er ok. Viktig at Kjersti får navn på sangere og musikerne for Kirkens nettside og vår egen nettside. Vi skal spørre om Sunniva kan lage konsertplakaten. Kirsten lager programmet. Skal teksten stå på både latin og norsk i programmet? Lørdag 21. mars møter vi fra kl. 12.00 til 18.00. Søndag fra 15.00 til 20.30. Sagene kirke vil være åpen både lørdag og søndag unntatt under konserten vår. Vi skal spørre om mennene til Liv Eli og Anne T kan ta seg av billettsalget. Vi hadde gode erfaringer med Vipps i fjor.

  Sak 8: Forslag om en liten pratepause. Kirsten skal stramme inn under sang og info. Syng kun når det er din stemme som øves.

  Sak 9: Avtale med Kirsten og Natasja vedrørende Trondheim.
  Honorar og utgiftsdekning for Kirsten og Natasja for Landsfestivalen i Trondheim ble endelig fastlagt utenfor møtet.

  Referat fra styremøte i Josefinekoret 26.11.2019

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen,
  Tid: Fra kl. 16.30 til kl. 18.00,
  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten
      Wiingaard Grønn i deler av møtet
      Referent: Sissel Ledang
  Sak 1 Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2 Referatet fra styremøte 22.10.2019 ble godkjent
  Sak 3 Konserten i Sagene kirke søndag 22.mars 2020

  I forbindelse med vår konsert i Sagene kirke har det kommet opp et spørmål om brannvakt. I Skøyen kirke tok vi dette ansvaret selv etter opplæring av kirkens folk. Sagene kirke ønsker å leie inn vakter. Det vil gi oss en økt kostnad på kr 1720 kr. Kjersti purrer på saken og ser om de kan akseptere at vi benytter frivillige til brannvakter.
  Sak 4 Korfestival i Trondheim 4.-6.juni 2020

  Josefinekoret er påmeldt Korforbundets festival i Trondheim 4.-6. juni 2020 og har betalt påmeldingsavgift kr 2000. Det er stor interesse i koret for å delta. Festivalen blir ganske kostbar for den enkelte. Arild har sjekket alternative overnattingsmuligheter og har sammen med Liv Simonsen funnet frem til et vandrerhjem som ligger litt utenfor sentrum. I helgene går det buss til sentrum hvert 20. minutt ellers hyppigere. Det er reservert til sammen 24 senger fordelt på 6 to sengs rom og 3 4 sengsrom.

  I tillegg er det mulig å reservere enkelt og dobbeltrom på hotell i to prisklasser. Disse hotellene har Festivalen reservert.

  Arild sender mail til korets medlemmer pluss Kirsten og Natasja om hvordan den enkelte ønsker overnatting.
  Sak 5 Faggruppen

  Sissel har hatt møte med faggruppen. De har vært involvert i festivalen i Trondheim. Dersom Arild har behov for hjelp til arbeidet med festivalen, kan han kontakte dem.

  Faggruppen trekkes også inn i oppdatering av korets hjemmeside sammen med Sissel.
  Sak 6 Semester avslutning 10. desember 2019

  Koret skal synge på Madserudhjemmet 10.desember.Vi møter der kl 18 til oppvarming og synging kl 18.30 Etter sangen samles vi hos Anne I og Ragnvald B.til hyggelig lag. Margareta, Svein og Vivi inviteres Alle har med seg mat og drikke Sissel, Greet og Kjersti påtok seg å lage kake.
  Sak 7 Eventuelt

  Møteplan våren 2020
  28.01,
  31.03,
  21.04 årsmøte. Det kan kalles inn til ekstra møter ved behov


  Referat fra styremøte i Josefinekoret 22.10.2019

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen, Tid: Fra kl. 16.30 til kl. 18.00, Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten

         Wiingaard Grønn (deler av møtet)

  Referent: Anne Iversen

  Sak 1 Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2 Referatet fra styremøte 27.08.2019 ble godkjent etter at kommentarene ble innarbeidet innen fristen utløp på 1 uke etter utsendelse
  Sak 3 Et brev til styre fra Peder Christian Kjerschow. Styre ønsker å komme tilbake til saken i førstkommende styremøte
  Sak 4 Korets økonomi
  A) Utkast til korets budsjett for 2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet. Det ble besluttet at kormedlemmene dekker utgiftene for notene delvis selv 250 kr pr. person.
  B) Utkastet var lagt frem nå for å anskueliggjøre konserten i mars sin påvirkning på korets økonomi i 2020. Budsjettet tas opp som egen sak senere.
  C) Utkast til budsjett for korets seminar 29.2 – 1.3 2020 og utkast til korets budsjett for konserten i Sagene kirke 22.3.2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet.
  Det ble bestemt at kormedlemmene selv dekker utgiftene ifm leie av lokaler i Fagerborg Menighetshus kr 250 pr deltaker. Videre ble posten honorarer til profesjonelle utøvere generalprøve og konsert endret til 5 musikere og 4 solister (a 6000) 54000 kr. Endringen innarbeides i nytt budsjett.
  Sak 5 Skal koret dekke utgifter/merutgifter pga forfall til deltakelse i Lom? Koret dekker ikke billettutgiftene til de tre som ikke kunne delta og bruke billettene sine. Koret dekker ikke merutgift ved at kormedlem ikke fikk mulighet til å dele utgift til rom i hytte.
  Sak 6 Eventuelt
  A) Korfestival i Trondheim (Olavsdagene) 4-6 juni 2020. Arild Kjerschow forbereder saken
  B) Korets faggruppe. Igangsettelsen av faggruppen utsettes til våren.
  C) Fordelingen av utgifter ifm korets seminar 29.02-1.3 2019
  Korets medlemmer dekker utgiftene kr 250 pr. person for leie av Fagerborg Menighetshus lokaler. I tillegg kommer utgifter ifm festmiddag om kvelden som hver deltaker må dekke selv. Det vil bli tatt kontakt med et cateringselskap og undersøkt ulike muligheter for menyer. Anne Iversen kommer tilbake til koret med et opplegg.

  Referat styremøte for Josefinekoret i Baker Hansens lokaler Adamstuen 27.august 2019 kl. 16.45

  Til stede: Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Arild Kjershow, Greet Johnsen(referent) og Kirsten Wiingaard Grønn fra kl 16.45 til 17.50.

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  2. Referat fra forrige styremøte
  Referat fra styremøte er godkjent hvis ikke annet blir sagt innen en uke etter utsendelse.

  3. Plan for styremøter denne høsten: 22.10.2019 og 26.11.2019.

  4. Tidspunkt for neste konsert. Kirsten hadde flere forslag til konserttidspunkt. Vi landet på følgende datoer for generalprøve og konsert:

  a. 21.-22 mars 2020

  b. 9.- 10 mai 2020

  c. 25- 26 april 2020 er usikker fordi Natasja ikke tror hun kan spille tirsdagen i forkant.
  Siden vi ikke kan ha konsert i Skøyen kirke, må vi finne andre lokaler. Dette viser seg å ikke være så lett. Kjersti skal undersøke om vi kan ha konsert i følgende kirker: Fagerborg, Margaretakyrkan, Kampen, Vålerenga, Nordberg og Uranienborg. Det kan også være aktuelt å undersøke andre egnede lokaler enn kirker. Det er veldig viktig at vi vet det temmelig raskt for at medlemmene kan sette av datoen i kalenderen sin.

  5. Sted og tidspunkt for seminar. Arild hadde en spørreundersøkelse, som viste følgende prioritering:

  - Seminar i Oslo med sammenkomst om kvelden.

  - Voksenåsen på dagstid med lunsj og sammenkomst i byen om kvelden.

  - Voksenåsen med overnatting eller et annet sted, f.eks. Granavollen.

  Kirsten følte at helheten blir litt borte hvis flere ikke ønsker å møtes på kvelden også. Vi trenger øvelseslokaler til seminaret og Kjersti skal kontakte Korforbundet, mens Anne skal undersøke evt. andre øvelseslokaler.
  Vi landet på helgene i uken 9 eller 10 for seminar.
  Kjersti skal søke om konsertstøtte den 15 sept. eller 15 mars.

  6. Økonomisk status

  Sissel la fram budsjett og regnskap for Dixit Dominuskonserten. Resultatet viser høyere solistutgifter og høyere billettinntekter enn budsjettert. Resultatet er kr 83 899 mot beregnet kr 84 000.
  Økonomien for øvrig viser en forventet beholdning på kr 50 000 ved årsskiftet.

  7. Eventuelt.

  De nye notene kostet kr 11 241, dvs kr 288 pr kormedlem. Dette er utgifter medlemmene tidligere har betalt. Samtidig har Korforbundet innvilget koret støtte til noteinnkjøp.
  Vi sjekker hva støtten innebærer og drøfter nærmere hvordan vi gjør dette.